Fallout 4 : ค่า Perks – Luck

Luck is a measure of your general good fortune, and affects the recharge rate of Critical Hits - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Luck ตัวกำหนดความโชคดีในการเล่นเกม ช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับหรือพบกับไอเทมที่ดีจากการเก็บตามกล่องหรือเก็บจากศพตามสถานที่ทั่วๆไป นอกจากนี้ยังส่งผลต่ออัตราการรีชาร์จของแถบ Critical Hit ให้เร็วมากขึ้นอีกด้วย

Fortune Finder

Fortune Finder - You find even more bottle caps in containers (3 Ranks) - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Fortune Finder – ช่วยให้คุณค้นพบ Bottle Cap มากขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland

Rank Requirements Description
1 LCK 1 ช่วยให้คุณค้นพบ Bottle Cap มากขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
2 LCK 1 / LVL 5 ช่วยให้คุณค้นพบ Bottle Cap มากยิ่งขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
3 LCK 1 ช่วยให้คุณค้นพบ Bottle Cap มากมายยิ่งขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
4 LCK 1 / LVL 41 ช่วยให้คุณค้นพบ Bottle Cap มากมายยิ่งๆขึ้นไปอีกจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland และมีโอกาสทำให้ศัตรูระเบิดเป็น  Bottle Cap หลังจากที่คุณฆ่ามันตาย

Scrounger

Scrounger - You find even more ammunition in containers - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Scrounger – ช่วยให้คุณค้นพบ กระสุนปืน มากขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland

Rank Requirements Description
1 LCK 2 ช่วยให้คุณค้นพบ กระสุนปืน มากขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
2 LCK 2 / LVL 7 ช่วยให้คุณค้นพบ กระสุนปืน มากยิ่งขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
3 LCK 2 ช่วยให้คุณค้นพบ กระสุนปืน มากมายยิ่งขึ้นจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland
4 LCK 2 ช่วยให้คุณค้นพบ กระสุนปืน มากมายยิ่งๆขึ้นไปอีกจากภาชณะที่เก็บของทั่วไปใน Wasteland

Bloody Mess

Bloody Mess - You now inflict +10% damage in combat - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Bloody Mess – เพิ่มโบนัสดาเมจ +5% ทำให้ในบางครั้งศัตรูจะระเบิดเต็มไปด้วยเลือด

Rank Requirements Description
1 LCK 3 เพิ่มโบนัสดาเมจ +5% ทำให้ในบางครั้งศัตรูจะระเบิดเต็มไปด้วยเลือด
2 LCK 3 / LVL 9 เพิ่มโบนัสดาเมจ +10% ทำให้ในบางครั้งศัตรูจะระเบิดเต็มไปด้วยเลือด
3 LCK 3 เพิ่มโบนัสดาเมจ +15% ทำให้ในบางครั้งศัตรูจะระเบิดเต็มไปด้วยเลือด
4 LCK 3 เมื่อศัตรูระเบิด ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงจะระเบิดตามไปด้วย

Mysterious Stranger

Mysterious Stranger - Who is he - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Mysterious Stranger – คนแปลกหน้าที่จะปรากฎตัวเพื่อช่วยคุณในบางครั้งด้วยการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมด  V.A.T.S.

Rank Requirements Description
1 LCK 4 คนแปลกหน้าที่จะปรากฎตัวเพื่อช่วยคุณในบางครั้งด้วยการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมด  V.A.T.S
2 LCK 4 คนแปลกหน้าจะปรากฎตัวเพื่อช่วยคุณบ่อยขึ้นด้วยการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมด  V.A.T.S
3 LCK 4 คนแปลกหน้าจะปรากฎตัวเพื่อช่วยคุณบ่อยมากขึ้น ในขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมด  V.A.T.S และเมื่อเขาฆ่าศัตรูตาย จะมีโอกาสรีฟีลแถบ Critical ของคุณให้เต็มในทันที

Idiot Savant

Idiot Savant - Youre not stupid - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Idiot Savant – สุ่มให้คุณได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) เป็นจำนวน 3 เท่าจากทุกๆการโจมตีที่คุณทำ ยิ่งคุณมีค่า intelligence ต่ำมากเท่าไหร่ อัตราการเกิดจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

Rank Requirements Description
1 LCK 5 สุ่มให้คุณได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) เป็นจำนวน 3 เท่าจากทุกๆการโจมตีที่คุณทำ (1 ครั้ง) ยิ่งคุณมีค่า intelligence ต่ำมากเท่าไหร่ อัตราการเกิดจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
2 LCK 5 สุ่มให้คุณได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) เป็นจำนวน 5 เท่าจากทุกๆการโจมตีที่คุณทำ (1 ครั้ง) ยิ่งคุณมีค่า intelligence ต่ำมากเท่าไหร่ อัตราการเกิดจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
3 LCK 5 สุ่มให้คุณได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) เป็นจำนวน 3 เท่าจากทุกๆการโจมตีที่คุณทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยิ่งคุณมีค่า intelligence ต่ำมากเท่าไหร่ อัตราการเกิดจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

Better Criticals

Better Criticals - Advanced training for enhanced combat effectiveness - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Better Criticals – การทำดาเมจแบบ Critical จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50%

Rank Requirements Description
1 LCK 6 การทำดาเมจแบบ Critical จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 50%
2 LCK 6 / LVL 15 การทำดาเมจแบบ Critical จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 2 เท่า
3 LCK 6 / LVL 40 การทำดาเมจแบบ Critical จะสร้างความเสียหายมากขึ้น 2.5 เท่า

Critical Banker

Critical Banker - Youre a patient battlefield tactician, and can save a Critical Hit, to be used in V - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Critical Banker – ช่วยให้คุณสามารถเก็บการโจมตีแบบ Critical เอาไปใช้ใน V.A.T.S. เมื่อเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้

Rank Requirements Description
1 LCK 7 ช่วยให้คุณสามารถเก็บการโจมตีแบบ Critical (1 ครั้ง) เอาไปใช้ใน V.A.T.S. เมื่อเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้
2 LCK 7 / LVL 17 ช่วยให้คุณสามารถเก็บการโจมตีแบบ Critical (2 ครั้ง) เอาไปใช้ใน V.A.T.S. เมื่อเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้
3 LCK 7 / LVL 40 ช่วยให้คุณสามารถเก็บการโจมตีแบบ Critical (3 ครั้ง) เอาไปใช้ใน V.A.T.S การที่คุณเก็บค่า Critical ในตอนนี้จะมีโอกาสเพิ่มจำนวนครั้งในการใช้ Critical ให้มากขึ้น

Grim Reaper’s Sprint

Grim Reapers Sprint - Death becomes you - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Grim Reaper’s Sprint – ศัตรูทุกตัวที่คุณฆ่าตายในโหมด V.A.T.S. จะมีโอกาส 15% ในการรีฟีลค่า Action Point ให้เต็มในทันที

Rank Requirements Description
1 LCK 8 ศัตรูทุกตัวที่คุณฆ่าตายในโหมด V.A.T.S. จะมีโอกาส 15% ในการรีฟีลค่า Action Point ให้เต็มในทันที
2 LCK 8 / LVL 19 ศัตรูทุกตัวที่คุณฆ่าตายในโหมด V.A.T.S. จะมีโอกาส 25% ในการรีฟีลค่า Action Point ให้เต็มในทันที
3 LCK 8 / LVL 45 ศัตรูทุกตัวที่คุณฆ่าตายในโหมด V.A.T.S. จะมีโอกาส 35% ในการรีฟีลค่า Action Point ให้เต็มในทันที

Four Leaf Clover

Four Leaf Clover - Feeling lucky - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Four Leaf Clover – ทุกๆการโจมตีที่เกิดขึ้นในโหมด V.A.T.S.จะมีโอกาสในการรีฟีลแถบ Critical ให้เต็ม

Rank Requirements Description
1 LCK 9 ทุกๆการโจมตีที่เกิดขึ้นในโหมด V.A.T.S.จะมีโอกาสในการรีฟีลแถบ Critical ให้เต็ม
2 LCK 9 / LVL 13 ทุกๆการโจมตีที่เกิดขึ้นในโหมด V.A.T.S.จะมีโอกาสมากขึ้นในการรีฟีลแถบ Critical ให้เต็ม
3 LCK 9 / LVL 32 ทุกๆการโจมตีที่เกิดขึ้นในโหมด V.A.T.S.จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นในการรีฟีลแถบ Critical ให้เต็ม
4 LCK 9 / LVL 48 ทุกๆการโจมตีที่เกิดขึ้นในโหมด V.A.T.S.จะมีโอกาสมากมายยิ่งขึ้นในการรีฟีลแถบ Critical ให้เต็ม

Ricochet

Ricochet - What goes around comes around - Luck - Perks - Fallout 4 - Game Guide and Walkthrough

Ricochet – กระสุนที่ศัตรูยิงใส่คุณจากระยะไกล  ในบางครั้งมันจะแฉลบกลับไปฆ่าตัวเอง ถ้าศัตรูอยู่ใกล้คุณมันจะตายในทันที แต่ถ้าศัตรูอยู่ไกลคุณมันจะมีโอกาสตายได้เช่นกัน

Rank Requirements Description
1 LCK 10 กระสุนที่ศัตรูยิงใส่คุณจากระยะไกล  ในบางครั้งมันจะแฉลบกลับไปฆ่าตัวเอง ถ้าศัตรูอยู่ใกล้คุณมันจะตายในทันที แต่ถ้าศัตรูอยู่ไกลคุณมันจะมีโอกาสตายได้เช่นกัน
2 LCK 10 / LVL 29 กระสุนที่ศัตรูยิงใส่คุณจากระยะไกล  ในบางครั้งมันจะแฉลบกลับไปฆ่าตัวเอง มีโอกาสมากขึ้นที่มันจะตายในทันทีทั้งศัตรูที่อยู่ใกล้หรือไกลจากตัวคุณ
3 LCK 10 / LVL 50 เมื่อกระสุนที่ศัตรูยิงใส่คุณแฉลบกลับไปฆ่าตัวมันเอง จะมีโอกาสรีฟีลแถบ Critical ให้เต็มในทันที

สำหรับค่า Perks สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

1.Strength

2.Perception

3.Endurance

4.Charisma

5.Intelligence

6.Agility

7.Luck


 

Comments

comments

Related posts