Resident Evil 2 : Tip – วิธีใช้เครื่องมอดสัญญาณ (Signal Modulator) ใน NEST

เราจะสามารถหาเครื่องมอดสัญญาณ (Signal Modulator) ได้ภายใน NEST โดยประโยชน์ของเครื่องนี้ก็คือ เป็นตัวกระตุ้น แผงไฟฟ้า ที่ติดอยู่ที่กำแพง ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ (เราต้องใช้หลายที่) วิธีใช้ก็คือ

  1. กดสำรวจที่แผงวงจรที่ติดอยู่ที่กำแพงว่า ระบบคลื่นเป็นแบบไหน เช่น OSS , MUF เป็นต้น
  2. กดสำรวจที่เครื่องมอดสัญญาณ
  3. เลือกระบบคลื่นให้ตรงกับแผงที่เราต้องการจะใช้งาน เช่น OSS , MUF เป็นต้น
  4. ให้เราปรับคลื่น สีแดงและสีเขียว ให้คลื่นตรงกับสีเหลือง (เส้นเหลือง คือ เส้นที่เราจะต้องปรับให้ตรง ส่วนเส้นประสีเหลือง เกิดจากการปรับคลื่นสีแดงและสีเขียวรวมกัน เราจะต้องค่อยๆปรับ สีแดงและสีเขียว จนกว่าเส้นประสีเหลืองจะพอดีกับเส้นสีเหลือง)

**สำหรับใครที่ปรับไม่ค่อยได้ วิธีง่ายๆคือ ให้เราต้องต้นที่สีใดสีหนึ่งก่อน ปรับให้ใกล้เคียงที่สุด แล้วค่อยปรับอีกสีจนกว่าจะพอดี **

จากนั้นก็เอาเครื่องมอดสัญญาณที่ปรัลเรียบร้อยแล้วไปใส่ที่แผงไฟฟ้า ก็จะทำให้มีไฟฟ้าใช้ อย่าลืมเก็บกลับมาด้วย เพราะภายใน NEST มีจุดที่เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมอดสัญญาณหลายที่

Related posts